Forsikringer

Vi bryr oss om deg, og vil derfor passe på at du har gode forsikringsordninger både på jobb, men også utenfor jobb. Erstatning kan være avhengig av forsikringssum, alder, lønn, sivilstand og invaliditets- og uføregrad.

Erstatning vil være avhengig av: Forsikringssum, alder, lønn, sivilstand og invaliditets- og uføregrad.

Yrkesskade

Lovbestemt yrkesskade

 • Tapt inntekt - Individuelt

 • Ménerstatning med aldersregulering - 4,5 G

 • Tap i fremtidig erverv - 22-30 G

 • Merutgifter - Individuelt

 • Erstatning til barn ved tap av forsørger - 1-6,5 G

 • Erstatning for begravelseskostnader - 0,50 G

 • Erstatning til ektefelle/samboer ved dødsfall iht. lov om yrkesskadeforsikring - 15,00 G

Utvidet yrkeskode

 • Ménerstatning med aldersregulering - 10,50 G

 • Mènerstatning under 15% med aldersregulering - 15,00 G

 • Erstatning til ektefelle/samboer ved dødsfall - 15,00 G

 • Reise til og fra oppdragssted/arbeidssted ved yrkesskade

Lovbestemt yrkessykdom

 • Tapt inntekt - Individuelt

 • Ménerstatning med aldersregulering - 4,50 G

 • Tap i fremtidig erverv - 22-30 G

 • Merutgifter Individuelt

 • Erstatning til barn ved tap av forsørger - 1-6,50 G

 • Erstatning for begravelseskostnader - 0,50 G

 • Erstatning til ektefelle/samboer ved dødsfall iht. lov om yrkesskadeforsikring - 15,00 G

Annen ulykke enn yrkesskade

 • Tapt inntekt - Individuelt

 • Ménerstatning med aldersregulering - 15,00 G

 • Mènerstatning under 15% med aldersregulering - 15,00 G

 • Tap i fremtidig erverv 22-- 30 G

 • Påførte merutgifter Maks - 50.000

 • Fremtidige merutgifter Maks - 3,00 G

 • Erstatning til barn ved tap av forsørger - 1-6,50 G

 • Erstatning for begravelseskostnader - 0,50 G

 • Erstatning til ektefelle/samboer ved dødsfall - 15,00 G

Opphørsalder 70 år

Gruppeliv død, hovedforsikret og medforsikret

Følgende begunstigelsesrekkefølge gjelder:

 • Ektefelle/samboer

 • Livsarvinger

 • Testamentsarvinger

 • Arvinger etter loven

Navngitt begunstiget kan oppnevnes
Hvis navngitt begunstiget er oppnevnt, og dekningen er samordnet med lovbestemt yrkesskade, gjelder følgende: Ved dødsfall som dekkes av lovbestemt yrkesskade vil begunstigelsen ikke gjelde det beløp som skal utbetales til ektefelle/samboer iht. lov om yrkesskade

Andel ansatte som er gift/samboer er satt til 80%

Engangsutbetaling ved hovedforsikredes død og ved ektefelle/samboers død er satt til forsikringssum 20 G

Opphørsalder 70 år

Behandlingsforsikring

 • Røntgen og bildediagnostikk

 • Utredning og behandling hos legespesialist

 • Operasjon

 • Etterkontroll

 • Rehabilitering

 • Ny vurdering hos annen lege (second opinion)

 • Psykologisk førstehjelp

 • Behandling hos psykolog - 10 behandlinger Online

 • Mental Helsehjelp

 • Behandling av rus- og spilleavhengighet

 • Fysikalsk behandling - 12 behandlinger per 12 mnd. periode

 • Online Videolege

Opphørsalder 70 år

Alvorlig sykdom

Engangsutbetaling til forsikrede ved definerte diagnoser og behandlinger

Forsikringssum 15G

Opphørsalder 67 år

Reiseforsikring

Ferie- og fritidsreise med
Dekker deg og ektefelle/samboer med samme folkeregistrert adresse og barn/fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år.

Forsikringen dekker blant annet:

 • Reisegods - ubegrenset

 • Skadet mobiltelefon - 3.000 kr

 • Tapte feriedager - 100.000 kr

 • Sykkel - 30 000 kr

 • Leid sports- og fritidsutstyr - 10 000 kr

 • mm.

Egenandel på kr 500

Les mer

Har du sett personalhåndboken vår?